header image

Gomarus College

Identiteit

Het Gomarus College is een christelijke school waar de Bijbel en het geloof centraal staan vanuit een gereformeerde achtergrond. Het geloof in God is de basis in ons leven: het inspireert ons denken, zet ons aan tot handelen en geeft richting aan ons spreken. In ons identiteitsdocument verwoorden wij wat dit voor ons als school betekent.

Ons onderwijs

Wij zijn een school, dus draait het op het Gomarus College om het overdragen van kennis die voldoet aan de wettelijke normen. Tegelijkertijd gaat het om het ontwikkelen van kennis en overtuigingen op allerlei gebieden en om de vorming van de persoon. Bij dit alles hanteren wij het volgend uitgangspunt:

Wij zien elke leerling als uniek schepsel van God, geschapen naar zijn beeld. Daarom willen we onze leerlingen leren in geloof het voorbeeld van Christus te volgen en een levenshouding te ontwikkelen waarin naastenliefde, vergeving, respect en dienstbaarheid centraal staan. Wij vertellen hen over God, onderwijzen hen in kennis van de Bijbel en de betekenis van het christelijk geloof.

Onze medewerkers

Op het Gomarus College werken overtuigde en betrokken gelovigen. Ze zijn zelf geraakt door de blijde boodschap van God die alles regeert, van Jezus’ verlossend werk en van het vernieuwend werk van de Heilige Geest. Zij zijn identiteitsdragers die door hun spreken en handelen een voorbeeld voor de leerlingen zijn. Zij vertegenwoordigen de gereformeerde identiteit van de school. 

Onze ouder(s)/opvoeder(s)

De binding tussen school en ouder(s)/opvoeder(s) is van groot en blijvend belang: wij willen onderwijs geven dat in het verlengde ligt van de christelijke opvoeding thuis, zodat de praktijk thuis aansluit bij de praktijk op school. Dat versterkt de (geloofs)vorming van de leerling. Ouder(s)/opvoeder(s) maken daarmee onlosmakelijk deel uit van de gemeenschap die gevormd wordt binnen en rond de school. Als u uw eerste kind aanmeldt bij het Gomarus College gaan we hierover samen in gesprek.

Aanmeldingsgesprek

Nadat u uw zoon/dochter aanmeldt bij het Gomarus College krijgt u van ons een uitnodiging voor het aanmeldingsgesprek. U spreekt dan met een ouder (die de bestuurder vertegenwoordigt) en met een lid van de schoolleiding. In dat gesprek bespreken we of er sprake is van aansluiting tussen de uitgangspunten van het gereformeerd onderwijs op school en datgene wat uw zoon/dochter thuis meekrijgt in de opvoeding. Ook bespreken wij met u de ouderverklaring. En wij vragen uw hartelijke instemming met het feit dat het onderwijs dat wij geven, gebaseerd is op onze gereformeerde identiteit zoals verwoord in het identiteitsdocument.