header image

Zorg & ondersteuning

Zorg & ondersteuning

Soms heeft een leerling (extra) ondersteuning nodig. Het Gomarus College biedt deze leerlingen die ondersteuning. Dit begint in de klas. Daar is de mentor de spil in de ondersteuning van de leerling. Voor goede ondersteuning is een zorgvuldige afstemming tussen ouder en school belangrijk.
Waar nodig kan hulp ingeroepen worden bij het Orthopedagogisch en Didactisch centrum (OPDC) van het Gomarus College. Soms wordt externe ondersteuning geboden.

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het Gomarus College participeert in samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Iedere locatie heeft zijn eigen ondersteuningsprofiel waarin beschreven wordt hoe leerlingen extra hulp krijgen.

Extra ondersteuning bij het leren

Soms lukt het een leerling niet om zonder ondersteuning het diploma te halen. Vaak wordt vanuit het basisonderwijs al aangegeven dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Deze extra ondersteuning wordt vooral gegeven in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelperspectief plan (OPP) opgesteld. In dit plan staan de gemaakte afspraken over de begeleiding van de leerling. 

Natuurlijk speelt de mentor een belangrijke rol in het signaleren van problemen. Zijn/haar taak is om de leerlingen met extra ondersteuning goed in de gaten te houden en in te grijpen als het mis dreigt te gaan. Ook onderhoudt de mentor het contact met de ouder(s) of verzorger(s) en leerlingen. 

OPDC (Orthopedagogisch en Didactisch Centrum)

Het OPDC is een kenniscentrum voor leren, opvoeding en gedrag. Vanuit het OPDC wordt ondersteuning geboden aan docenten, is expertise beschikbaar en wordt onderwijs gegeven aan leerlingen die gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn onderwijs te volgen in de reguliere klas.

Het OPDC biedt (waar nodig) adviezen aan het Gomarus College over de begeleiding van jongeren in de breedste zin van het woord. Er werken o.a. expert-ondersteuners, orthopedagogen en psychologen.

Kijk voor meer informatie en contact op de locatiepagina van het OPDC.

Extra ondersteuning aan leerlingen met dyslexie of dyscalculie

Leerlingen met dyslexie hebben in de klas recht op de volgende faciliteiten:

 • Langer tijd voor toetsen, proefwerken en schriftelijke overhoringen.
 • Mondeling toelichten van schriftelijke toetsen is toegestaan bij alle vakken. 
 • Geen onverwachte mondelinge leesbeurten in de klas.
 • Recht op kopieën van aantekeningen (als er sprake is van grote hoeveelheden aantekeningen).
 • Toetsen in minimaal lettergrootte 12, in overleg een groter lettertype.
 • In overleg gebruik maken van gesproken lesboeken via de ondersteunende software (Alinea). 

Leerlingen met dyscalculie hebben in de klas recht op de volgende faciliteiten:

 • Langer tijd voor toetsen en schriftelijke overhoringen.
 • Een aangepaste toets qua hoeveelheid en soort sommen.
 • Gebruik van rekenmachine, rekenkaarten en/of extra kladpapier, ook bij toetsen.
 • Geen onverwachte toetsen of rekenbeurten voor de klas.
 • Recht op kopieën van aantekeningen (als er sprake is van grote hoeveelheden aantekeningen).
 • Toetsen in vergroot en/of aangepast lettertype.

Leerlingen stemmen met de mentor of vakdocent af waar ze gebruik van willen maken.

NaamLocatieMailadresTelefoonnummer
Marjon BeukemaAssenmj.beukema@gomaruscollege.nl(0592)342228
Petra de GrootDrachtenp.de.groot@gomaruscollege.nl(0512)515207
Karin RinsmaLeeuwardenk.rinsma@gomaruscollege.nl(058)2673822
Ellen SmitMagnoliaes.smit@gomaruscollege.nl(050)5713093
Vondelpad 1vacature
Jitske PraamstraVondelpad 2j.praamstra@gomaruscollege.nl(050)5244500
Erna van der HorstVondelpad 3e.horst@gomaruscollege.nl(050)5244500
Anne-Marie van DijkenOPDCam.van.dijken@gomaruscollege.nl(06)16006917
Debora DoornOPDCde.doorn@gomaruscollege.nl(06)22640807
Dit zijn de gegevens van de ERWD-coördinatoren. 
(ERWD staat voor Ernstige Reken en Wiskunproblemen en Dyscalculie.) 
Ouders/leerlingen die vragen over dit onderwerp hebben, kunnen terecht bij coördinator van hun locatie.

Externe hulp

Als school doen we heel veel voor onze leerlingen, van ouders/verzorgers verwachten we dat ze hun kinderen thuis hierin ondersteunen. Soms is er toch nog extra hulp nodig die niet door school of door ouders/verzorgers gegeven kan worden. Die extra hulp kan gegeven worden door een externe partij. Wij werken hierin samen met stichting Schouder aan Schouder. Zij hebben binnen het Gomarus College een huiswerkinstituut (Studiepunt) en bieden hulp via de jeugdzorgaanbieder (PIMNoord) die bij ons ruimtes huren om leerlingen te begeleiden. De begeleidingstrajecten zijn divers en in te richten naar wens. Op alle vestigingen van het Gomarus college is begeleiding na schooltijd in groepsverband mogelijk, waarin de leerlingen bezig gaan met hun persoonlijke doelen. Daarnaast zijn er individuele trajecten in verschillende vormen mogelijk en kan de begeleiding in school, thuis of elders gegeven worden. Begeleiding kan dus zowel binnen als buiten de schooluren en de schoolmuren plaatsvinden. Op deze wijze werken de zorgaanbieder en het onderwijs nauw samen om de beste hulp te bieden aan leerlingen en het gezin.