header image

Praktische informatie

Aanmeldprocedure

Wij vinden het belangrijk dat er voor elke leerling tijdig een passende plek wordt gerealiseerd in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Hieronder zijn voor u de belangrijkste zaken beschreven. 

 • Uiterlijke datum aanmelding: De ouder/verzorger dient zijn of haar kind uiterlijk op 15 maart schriftelijk te hebben aangemeld met gebruik van dit aanmeldingsformulier.
   
 • Het advies van het basisonderwijs is voor het voorgezet onderwijs bindend voor plaatsing: De basisschool geeft een advies voor het vervolgonderwijs. Dit doet de school op basis van het oordeel van de leerkracht, hierbij is de Plaatsingswijzer een hulpmiddel. Deze Plaatsingswijzer wordt voor een leerling ingevuld a.d.h.v. de behaalde vaardigheidsscores in groep 6, 7 en 8. Meer informatie hierover vindt u hier. Het advies van de basisschool is bindend voor toelating en plaatsing op een voorgezet onderwijs school. 
   
 • De ouder geeft de eerste en tweede voorkeur aan voor een VO-school: Op het aanmeldingsformulier geeft u als ouder de 1e en 2e voorkeur aan voor toelating en plaatsing op het Gomarus College.
   
 • De basisschool draagt voor 15 maart het onderwijskundig rapport/overdrachtsdossier over aan het VO: De ouder is verantwoordelijk voor de aanmelding. Het aanmeldingsformulier wordt ingeleverd bij de school van eerste én tweede voorkeur. De basisscholen maken bij de overdracht zoveel mogelijk gebruik van de Overstapservice Onderwijs (OSO). Via deze service kan het onderwijskundig rapport/overdrachtsdossier van een leerling via een beveiligde verbinding digitaal worden overgedragen aan de betreffende VO school. 

De ouder dient inzage te hebben gehad in het dossier van zijn of haar kind. Ook hebben zij de mogelijkheid om eventueel opmerkingen te maken die nog kunnen worden verwerkt in het dossier.

 • De eindtoets is niet meer bepalend voor de toelating en plaatsing: De eindtoets is in april en speelt geen rol meer in de aanmelding. Conform wetgeving is het nog wel een controletoets nadat het advies door het basisonderwijs gegeven is. Als er een verschil is van één schoolniveau tussen het advies van de basisschool en de eindtoets, dan moet het schooladvies door de basisschool worden heroverwogen. Alleen als het advies hoger is kan dit leiden tot bijstelling van het schooladvies en kan de leerling, indien basis- en voortgezet onderwijs en ouders het hierover eens zijn, op een hoger niveau geplaatst worden. Heroverweging kan ook leiden tot het vasthouden aan het oorspronkelijke advies.
   
 • De toelatingscommissie VO neemt voor 1 mei een toelatings- en plaatsingsbesluit: Als alles volgens plan verloopt en alle informatie goed, volledig, naar waarheid en tijdig wordt overgedragen dan streven we er naar dat ouder en kind veelal voor de meivakantie duidelijkheid hebben over de plaatsing in het VO.
   
 • Maximum aantal leerlingen: Voor alle opleidingen binnen het Gomarus College geldt dat er geen maximum is in het aantal te plaatsen leerlingen. Ook is er geen sprake van loting. Wanneer u zich na de reguliere aanmeldingsdatum inschrijft bekijken we wat de mogelijkheden van plaatsing zijn.