Praktische informatie

Financieel

Hoewel de overheid een groot deel van de kosten voor voortgezet onderwijs betaalt, worden niet  alle schoolkosten vergoed. Daarom wordt van ouders verwacht dat ze bijdragen aan het schoolgeld van hun kinderen. De boeken en het lesmateriaal nodig voor de lessen worden door het rijk betaald. Voor andere kosten vragen wij als school een (vrijwillige) ouderbijdrage.

Ouderbijdrage

In de pers is veel aandacht voor de ouderbijdrage. Enerzijds zit daar de gedachte achter dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn ongeacht het inkomen of vermogen van ouders. Anderzijds is het zo dat extra activiteiten nu eenmaal geld kosten en vaak niet mogelijk zijn zonder uw bijdrage. Wij willen u vragen een zorgvuldige afweging te maken. U hoeft zich niet bezwaard te voelen wanneer u niet betaalt omdat uw inkomen dat niet toelaat. Ouders die moeite hebben de bijdrage te betalen kunnen vrijstelling aanvragen (zie hieronder).

De ouderbijdrage bestaat uit twee delen: een algemeen deel en een opleidingsafhankelijk deel.

  • Het algemene deel wordt besteed aan zaken die te maken hebben met de gereformeerde identiteit van het Gomarus College, zorg en huur van kluisjes.
  • Het opleidingsafhankelijke deel wordt besteed aan materiaalgebruik bij bepaalde lessen, eindejaar afsluiting, introductie, dagtrip etc. De kosten variëren per opleiding. Aan tweetalig onderwijs of een studie met internationale uitwisseling zijn extra kosten verbonden.

Algemeen deel: standaardbijdrage in schoolbrede kosten

 Doel  Bedrag per jaar
 ldentiteit (dagopeningen Grip, weerbaarheidstrainingen,  No Apologies, reLEGS, lidmaatschap LVGS)  €30,-
 Zorg (OPDC)  €17,50
 Schoolongevallenverzekering  €2,50
 Kluishuur  €5,-
 Totaal  €55,-

Opleidingsafhankelijk deel: bijdragen schoolactiviteiten (introductie, dagtrips, oriëntatiedagen, laatste schooldagen) 

 Onderbouw vmbo/havo/vwo  €50-
 Bovenbouw vmbo  €50,-
 Praktijkonderwijs en bovenbouw havo/vwo  €100,-

Totale kosten ouderbijdrage per jaar

 Onderbouw vmbo/havo/vwo  €105,-
 Bovenbouw vmbo  €105,-
 Praktijkonderwijs en bovenbouw havo/vwo  €155,-
 

 

 

Excursiekosten en overige kosten per locatie/leerjaar
Excursies en overige kosten vallen niet onder de ouderbijdrage en zijn extra kosten. Hieronder kunt u de kosten per locatie bekijken voor excursies en overige kosten, u ontvangt hiervoor t.z.t. een factuur.

Kwijtschelding ouderbijdrage
Ondanks dat het om een vrijwillige bijdrage gaat is het geld hard nodig. Meer dan 75% van de ouders betaalt de bijdrage. Ouders die moeite hebben de bijdrage te betalen kunnen kwijtschelding aanvragen voor (een deel van) de bijdrage. Dit geldt ook voor de excursies/uitwisselingen. Zie bijlage voor het formulier. 

Verzekering voor leerlingen

Ten behoeve van alle ingeschreven leerlingen is een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt tijdens het verblijf in de school of op het schoolterrein, en ook tijdens het deelnemen aan activiteiten of bijeenkomsten die door de school zijn georganiseerd. De verzekering geldt ook voor de tijd die nodig is om naar school, een bijeenkomst en dergelijk te gaan en omgekeerd. Verzekerd zijn de volgende bedragen:

 Bij overlijden  €12.500,-
 Bij algehele blijvende invaliditeit of een percentage daarvan bij gedeeltelijk blijvende invaliditeit  €60.000,-
 Maximaal voor kosten van geneeskundige behandeling en verpleging  €3.000,-
 Maximaal voor kosten van tandheelkundige behandeling per beschadigd element  €3.000,-
 Maximaal voor reiskosten t.b.v. ouders/verzorgers € 0,19 per km  €100,-
 Schade als gevolg van agressie en geweld  €1.500,-

De twee punten over geneeskundige en tandheelkundige behandeling gelden als aanvulling op ziekenfonds en ziektekostenverzekering.

Voor leerlingen die een stage volgen, geldt de ongevallendekking ook tijdens de stageperiode. In de aansprakelijkheidsverzekering van de school is meeverzekerd schade die leerlingen toebrengen aan goederen op het stageadres.De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan kleding, (brom)fiets, auto of andere waardevolle voorwerpen. Ook voor diefstal is de school niet aansprakelijk. Schade die door leerlingen wordt veroorzaakt aan gebouwen, meubilair, sanitair, enz. wordt op de ouders verhaald.

Tegemoetkomingen

Studiefonds
In de provincie Groningen kan een tegemoetkoming in de reis- en studiekosten worden aangevraagd. De tegemoetkoming is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Voor de voorwaarden en meer informatie: Provincie Groningen website of bel 050-316 43 21.

Hebt u een bijstandsuitkering of een laag inkomen? En betaalt u voor uw schoolgaande kinderen een ouderbijdrage? Dan kunt u soms een vergoeding krijgen van de gemeente. Informeer bij uw eigen gemeente of u daarvoor in aanmerking komt.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Voor meer informatie: www.leergeld.nl

Kindgebonden budget
Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op: www.toeslagen.nl

Tegemoetkoming reiskosten
Afhankelijk van uw inkomen kunt u voor financiële ondersteuning van de vervoerskosten een beroep doen op de Stichting Vrienden van Gomarus. Kijk voor meer informatie op onze website: vervoer