header image

Praktische informatie

Financieel

Hoewel de overheid een groot deel van de kosten voor voortgezet onderwijs betaalt, worden niet  alle schoolkosten vergoed. Daarom wordt van ouders verwacht dat ze bijdragen aan het schoolgeld van hun kinderen. De boeken en het lesmateriaal die nodig zijn voor de lessen worden door het rijk betaald. Voor andere kosten vragen wij als school een (vrijwillige) ouderbijdrage.

Ouderbijdrage

In de pers is veel aandacht voor de ouderbijdrage. Enerzijds zit daar de gedachte achter dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn ongeacht het inkomen of vermogen van ouders. Anderzijds is het zo dat extra activiteiten nu eenmaal geld kosten en vaak niet mogelijk zijn zonder uw bijdrage. Wij willen u vragen een zorgvuldige afweging te maken. U hoeft zich niet bezwaard te voelen wanneer u niet betaalt omdat uw inkomen dat niet toelaat. Ouders die moeite hebben de bijdrage te betalen kunnen vrijstelling aanvragen door een bericht te sturen naar financien@gsg.nl.

De ouderbijdrage bestaat uit twee delen: een algemeen deel en een opleidingsafhankelijk deel.

  • Het algemene deel wordt besteed aan zaken die te maken hebben met de gereformeerde identiteit van het Gomarus College, zorg en overige kosten.
  • Het opleidingsafhankelijke deel wordt besteed aan materiaalgebruik bij bepaalde lessen, eindejaar afsluiting, introductie, dagtrip etc. De kosten variëren per opleiding. Aan tweetalig onderwijs of een studie met internationale uitwisseling zijn extra kosten verbonden.

Algemeen deel: standaardbijdrage in schoolbrede kosten

 Doel Bedrag per jaar
 ldentiteit (dagopeningen, weerbaarheidstrainingen, vieringen, gastlessen,
 oudergesprekken)
 €30,-
 Zorg en leerlingbegeleiding(OPDC) €17,50
 Schoolongevallenverzekering €2,50
 Totaal €50,-

Opleidingsafhankelijk deel: bijdragen schoolactiviteiten (introductie, dagexcursies, oriëntatiedagen, laatste schooldagen)

Onderbouw vmbo/havo/vwo€50-
Bovenbouw vmbo€50,-
Praktijkonderwijs en bovenbouw havo/vwo€100,-

Totale kosten ouderbijdrage per jaar

Onderbouw vmbo/havo/vwo€100,-
Bovenbouw vmbo€100,-
Praktijkonderwijs en bovenbouw havo/vwo€150,-

Excursiekosten en overige kosten per locatie/leerjaar

Al een aantal jaren hanteren we schoolbreed maximumprijzen voor excursies en activiteiten van internationalisering. De werkelijke kostprijs wordt in rekening gebracht en deze is o.a. afhankelijk van de reisafstand en de vervoerskosten op het moment van de reis. In deze prijs is een klein bedrag meegenomen dat we betalen ter compensatie van milieuschade door de (vlieg)reis. Dit past bij onze waarden en opvattingen over verantwoord omgaan met Gods schepping en duurzaamheid. We hanteren in 2023-2024 de volgende bovengrenzen van de financiële bijdrage die locaties mogen vragen voor excursies en internationaliseringsreizen::

  • Voor meerdaagse excursies en kampen in Nederland maximaal € 250.
  • Voor meerdaagse excursies en reizen in Europa maximaal € 450. Voor de excursie van Vondelpad 1 naar Londen geldt een bovengrens van €475,- en voor de excursie van Vondelpad 1 naar Rome een bovengrens van € 550,-.
  • Excursies en buitenlandreizen bij het tweetalig onderwijs (tto en vto) kunnen ook naar andere continenten zijn. Hiervoor bestaat een spaarregeling waarbij ouders jaarlijks een bedrag betalen. Voor dit sparen hanteren we een maximum van € 600 per jaar.
  • Voor de reizen en activiteiten in het kader van internationalisering hanteren we in 2023-2024 een maximum van € 350,-. Onze leerlingen bezoeken een school in het buitenland en leerlingen van die buitenlandse school bezoeken onze school in Nederland. Leerlingen verblijven in de regel bij gastgezinnen waardoor de overnachtingskosten beperkt zijn. Vanuit de bijdragen worden zowel de reis naar het buitenland als de activiteiten in Nederland (voor onze én de buitenlandse leerlingen) bekostigd.

Verzekering voor leerlingen

Ten behoeve van alle ingeschreven leerlingen is een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt tijdens het verblijf in de school of op het schoolterrein, en ook tijdens het deelnemen aan activiteiten of bijeenkomsten die door de school zijn georganiseerd. De verzekering geldt ook voor de tijd die nodig is om naar school, een bijeenkomst en dergelijk te gaan en omgekeerd. Verzekerd zijn de volgende bedragen:

 Bij overlijden €12.500,-
 Bij algehele blijvende invaliditeit of een percentage daarvan bij gedeeltelijk blijvende invaliditeit €60.000,-
 Maximaal voor kosten van geneeskundige behandeling en verpleging €3.000,-
 Maximaal voor kosten van tandheelkundige behandeling per beschadigd element €3.000,-
 Maximaal voor reiskosten t.b.v. ouders/verzorgers € 0,19 per km €100,-
 Schade als gevolg van agressie en geweld €1.500,-

De twee punten over geneeskundige en tandheelkundige behandeling gelden als aanvulling op ziekenfonds en ziektekostenverzekering.

Voor leerlingen die een stage volgen, geldt de ongevallendekking ook tijdens de stageperiode. In de aansprakelijkheidsverzekering van de school is meeverzekerd schade die leerlingen toebrengen aan goederen op het stageadres.De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan kleding, (brom)fiets, auto of andere waardevolle voorwerpen. Ook voor diefstal is de school niet aansprakelijk. Schade die door leerlingen wordt veroorzaakt aan gebouwen, meubilair, sanitair, enz. wordt op de ouders verhaald.

Tegemoetkomingen

Wij begrijpen dat het aanvragen van financiële steun een verwarrend proces kan zijn. Als er vragen zijn over de verschillende mogelijkheden en welke procedures gevolgd moeten worden neem dan contact op met de ondersteuningscoördinator van de locatie waar uw kind ingeschreven staat.

Studiefonds
In de provincie Groningen kan een tegemoetkoming in de reis- en studiekosten worden aangevraagd. De tegemoetkoming is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Voor de voorwaarden en meer informatie: Provincie Groningen website of bel 050-316 43 21.

Hebt u een bijstandsuitkering of een laag inkomen? En betaalt u voor uw schoolgaande kinderen een ouderbijdrage? Dan kunt u soms een vergoeding krijgen van de gemeente. Informeer bij uw eigen gemeente of u daarvoor in aanmerking komt.

Stichting Leergeld
Ouders of verzorgers kunnen bij de lokale Leergeld stichting in hun gemeente een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Afhankelijk van de financiële situatie van de lokale Leergeld stichting, kunnen de specifieke vergoedingen per lokale Leergeld stichting verschillen, maar meedoen via Leergeld kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

Voorbeelden waarvoor men ondersteuning kan krijgen: 

  • schoolspullen
  • computer/laptop
  • vervoer naar school
  • de aanschaf van een (tweedehands) fiets.

Meer informatie vindt u op: https://www.leergeld.nl

Kindgebonden budget
Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op: www.toeslagen.nl

Tegemoetkoming reiskosten
Afhankelijk van uw inkomen kunt u voor financiële ondersteuning van de vervoerskosten een beroep doen op de Stichting Vrienden van Gomarus. Kijk voor meer informatie op onze website: vervoer