header image

Praktische informatie

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Het Gomarus College hecht aan actieve ouderbetrokkenheid. Er zijn verschillende manieren voor ouders om zich in te zetten. 

MR
Het Gomarus College heeft een medezeggenschapsraad, waarin 6 personeelsleden, 6 ouders en 5 leerlingen vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt alle vestigingen van het Gomarus College.
Elke geleding heeft eigen rechten en verantwoordelijkheden. Ouders denken bijvoorbeeld mee over de schoolgids, de ouderbijdrage, de onderwijstijd en lesuitvalbeleid. 

Klankbordgroep
Op verschillende locaties is een klankbordgroep samengesteld. Een klankbordgroep bestaat uit betrokken ouders die meepraten over zaken die spelen op een locatie. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan zaken als excursies, uitkomsten van enquêtes, kwaliteitsaspecten, toetsroosters, wifi en mentoraat. De klankbordgroep heeft, in tegenstelling tot de MR, geen formele bevoegdheid, maar de adviezen uit de klankbordgroep worden uiteraard wel meegewogen in het besluitvormingsproces van de locatie. Interesse? Neem dan contact op met de desbetreffende locatie.

Aanmeldingsgesprekken
Wij voeren met alle ouders waarvan het eerste kind naar het Gomarus College gaat een aanmeldingsgesprek. Daarin komt aan de orde hoe het gereformeerde onderwijs vormgegeven wordt en wat dat voor u betekent. Dit gesprek wordt gevoerd door een lid van het management van de vestiging en een ouder (die de bestuurder vertegenwoordigt).
Wij zoeken met enige regelmaat ouders die deze aanmeldingsgesprekken willen voeren. Vooraf krijg je twee avonden een training ter voorbereiding.
Voor meer informatie of opgave kunt u mailen naar John van Werven, adviseur identiteit, jg.van.werven@gsg.nl

Gastgezin
In het derde leerjaar tl of havo vindt op een groot aantal locaties een uitwisselingsproject plaats met buitenlandse scholen. De leerlingen gaan een aantal dagen bij elkaar op bezoek om zo elkaars cultuur te leren kennen. Gedurende het uitwisselingsproject verblijven ze in gastgezinnen. Wij zoeken dan ook elk jaar weer ouders die hun huis willen openstellen voor leerlingen uit het buitenland. Interesse? Neem dan contact op met de desbetreffende locatie.

Beroepen
We vinden het belangrijk om leerlingen te begeleiden in het maken van een studiekeuze. Als ouder kunt u hier ook een bijdrage aan leveren door in onderstaand formulier aan te geven welk beroep u beoefent. Zo kunnen we u vragen om voorlichting te geven over uw beroep. En leerlingen die meer willen weten over een bepaald beroep kunnen wij hiermee de mogelijkheid aanbieden om contact met u op te zoeken voor bijvoorbeeld een meeloopdag of een interview. 

Beroepenlijst ouders

Voor- en achternaam
Bijvoorbeeld werkzaam bij/als
Voorkeur(Vereist)
Voorkeur dagdeel(Vereist)
Uw e-mailadres(Vereist)