header image

Praktische informatie

Rechten en plichten

Hier vindt u meer informatie over de manieren waarop de rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd.

Verzuimbeleid

Hier vindt u het verzuimbeleid van het Gomarus College. 

Privacy en persoonsgegevens

Het Gomarus College vindt de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met de gegevens van onze leerlingen, ouders en medewerkers. Deze gegevens noemen we persoonsgegevens.

Wij registeren alleen persoonsgegevens van onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers die wij nodig hebben voor het uitvoeren van wet- en regelgeving, voor het goed laten verlopen van het onderwijsleerproces en voor het bieden van goede begeleiding.

Leerlinggegevens
De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons administratiesysteem Magister. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van het Gomarus College en GSG die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als deze inlogt.

Wij verstrekken de bij ons geregistreerde gegevens van onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers alleen aan derden als daar een wettelijke grondslag voor is en/of wij daar toestemming voor geven.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Voor meer informatie over hoe het Gomarus College precies met persoonsgegevens omgaat en welke rechten er zijn zie het privacyreglement in de bijlage hieronder.

Voor vragen over privacy kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming: Uko Dijkstra, fg@gsg.nl.

Beeldmateriaal

De Gereformeerde Scholengroep maakt in haar uitingen (op schrift en digitaal) gebruik van beeldmateriaal waarop leerlingen getoond worden. Rondom het gebruik van dit materiaal zijn een aantal regels opgesteld.