header image

Praktische informatie

Ouderbijdrage zorg

Toelichting vrijwillige ouderbijdrage zorg

Het Gomarus College is een school die extra ondersteuning voor leerlingen, die dat nodig hebben, hoog in het vaandel heeft. Dit wordt op alle locaties van de school uitgevoerd. Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan op de locaties kan worden geboden hebben we een OPDC (Orthopedagogisch Didactisch Centrum).

Dit is een afdeling, ten behoeve van de hele school, waar advies, onderzoek en begeleiding wordt geboden. Begeleiding kan in ambulante vorm maar ook hebben we de mogelijkheid om leerlingen tijdelijk een plaats te bieden. De lesplaats wordt gebruikt om leerlingen:

  • extra te ondersteunen in de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
  • leerlingen met psychiatrische problematiek extra te ondersteunen in het zo goed mogelijk functioneren binnen het regulier voortgezet onderwijs
  • extra te ondersteunen bij het komen tot gedragsverandering wanneer dit de oorzaak is van het tijdelijk niet in de eigen klas te kunnen zijn

Het doel van de bovenstaande ondersteuning is te komen tot terugkeer in de eigen klas en op langere termijn het behalen van het diploma. Dit gebeurt gefaseerd door middel van schakelen tussen de lesplaats en de eigen klas. Met deze vorm van ondersteuning proberen we te voorkomen dat leerlingen naar speciaal onderwijs moeten worden verwezen of in een rebound buiten de school moeten worden geplaatst. Jaarlijks worden op deze manier 55 – 60 leerlingen extra ondersteund met positief gevolg.

Naast deze vormen van extra ondersteuning wordt de opgebouwde expertise ingezet voor de hele school bij plaatsingsvraagstukken, begeleidingsvragen en crisissituaties. (Ruim 150 leerlingen per jaar). Het ondersteuningssysteem van het Gomarus College gaat ten behoeve van uw kinderen verder dan wettelijk is verplicht.

Vanuit het samenwerkingsverband wordt de waarde van ons ondersteuningssysteem erkend en krijgen we hiervoor een forse financiële bijdrage. Die bijdrage is de komende jaren echter niet toereikend. Toch kiezen we er voor om op die manier ook de kwetsbare kinderen op school te kunnen houden en niet naar het speciaal onderwijs te hoeven verwijzen.

Via deze vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50,- euro vragen we u ons te helpen dit ook de komende jaren mogelijk te blijven maken. We beseffen heel goed dat niet ieder kind gebruik zal (hoeven) maken van ons ondersteuningssysteem en laten we daar vooral dankbaar voor zijn. Zonder uw bijdrage kunnen we dit niet blijven volhouden en dat zou vooral voor de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte bijzonder jammer zijn. Omdat we vanuit onze Bijbelse opdracht ook voor deze leerlingen onderwijs willen blijven bieden durven we u te vragen ons daarin te steunen.