Praktische informatie

Veilige school

Het Gomarus College streeft naar een veilige school, waarbij iedere leerling en medewerker op elke locatie zich veilig en op zijn/haar gemak voelt. Om dit te bereiken zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken, inclusief de klachtenregeling staan hieronder beschreven en liggen bij de verschillende locaties ter inzage.

Om het gevoel van veiligheid bij de leerlingen in kaart te brengen wordt op alle locaties jaarlijks een enquête afgenomen onder de leerlingen. Zo nodig zal op grond van de enquête-uitslagen een actieplan gemaakt worden om te werken aan de gesignaleerde problemen. 

Vertrouwenspersonen

Op elke vestiging zijn één of meer interne vertrouwenspersonen aangesteld als aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeelsleden. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals: seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, agressie en geweld kan op deze personen een beroep gedaan worden. De namen en telefoonnummers van de vertrouwenspersonen staan vermeld in het Gomarusportaal bij de locatie waarop ze hun functie uitoefenen.

Ook is een externe vertrouwenspersonen aangesteld om hulp te bieden bij ernstiger zaken. Leerlingen en hun ouders en personeelsleden kunnen zich tot hem richten. Deze professionele vertrouwenspersoon staat los van de schoolorganisatie en neemt daardoor een onafhankelijke positie in. De externe vertrouwenspersoon voor seksuele intimidatie en algemene klachten is dhr. J. Wibbens, verdere contactgegevens zijn te vinden op de infobank van het Gomarusportaal.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Gomarus College hanteert bij signalen rond huiselijk geweld en kindermishandeling de verplicht ingevoerde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel van deze wettelijke regeling is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Op de locaties zal de interne vertrouwenspersoon in voorkomende gevallen conform de meldcode optreden als aandachtsfunctionaris bij signalering van kindermishandeling. Dit betekent, dat als signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling docenten bereiken, deze de interne vertrouwenspersoon zullen consulteren. De interne vertrouwenspersoon overlegt dan met de externe aandachtsfunctionaris (niet aan een locatie gebonden). Deze is vraagbaak voor collega's, adviseert in deskundigheidsbevordering voor collega's, weegt signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, raadpleegt zo nodig het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en beslist zo nodig om voor betrokkenen hulp te organiseren dan wel bij het AMK/SHG een melding te doen.

reLEGS

Leerlingen leren nee zeggen.
In het kader van de sociaal-emotionele vorming van onze leerlingen vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren om te gaan met groepsdruk. Hoe ga je om met “stoere” zaken als: roken, drugs, alcohol, seks, internet etc. En hoe leer je nee te zeggen? Op alle locaties krijgen leerlingen in klas 2 een aantal weken les over deze zaken. Stichting Terwille heeft het project reLEGS ontwikkeld is en legt de nadruk op preventie. Voor een indruk kijk hier. 

Klachten

Klachtenregeling
In het belang van iedereen die betrokken is bij de school is een klachtenregeling opgesteld. Het doel van de regeling is klachten zorgvuldig te behandelen.

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken worden op school afgehandeld. Ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding doen dat in goed onderling overleg. Als de afhandeling niet juist is geweest kan men de klachtenregeling gebruiken. Ook in het geval men, gezien de aard van de klacht, nergens anders terecht kan. 

Ten aanzien van een klacht die ingediend wordt bij het meldpunt seksueel geweld melden wij nog het volgende: schoolleiding en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/ leerlingen zorgvuldig behandelen. Als door hen klachten over de schoolsituatie worden ingediend, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de Officier van Justitie.

Klachtencommissies
Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs
p/a GCBO 
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Commissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs
p/a GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag