header image

Praktische informatie

Veilige school

Het Gomarus College streeft naar een veilige school, waarbij iedere leerling en medewerker op elke locatie zich veilig en op zijn/haar gemak voelt. We hebben respect voor elkaars grenzen en hebben afspraken gemaakt over hoe we met elkaar om willen gaan. Deze afspraken, inclusief de klachtenregeling staan hieronder beschreven en liggen bij de verschillende locaties ter inzage.

Een veilige school voor elkaar

Om het gevoel van veiligheid bij de leerlingen in kaart te brengen wordt op alle locaties jaarlijks een enquête afgenomen onder de leerlingen. Zo nodig zal op grond van de enquête-uitslagen een actieplan gemaakt worden om te werken aan de gesignaleerde problemen. 

Vertrouwenspersonen

Op elke vestiging zijn één of meer interne vertrouwenspersonen aangesteld als aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeelsleden. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals: seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, agressie en geweld kan op deze personen een beroep gedaan worden. De namen en telefoonnummers van de vertrouwenspersonen staan vermeld in het Gomarusportaal bij de locatie waarop ze hun functie uitoefenen.

Ook is een externe vertrouwenspersooon aangesteld om hulp te bieden bij ernstiger zaken. Leerlingen en hun ouders en personeelsleden kunnen zich tot hem richten. Deze professionele vertrouwenspersoon staat los van de schoolorganisatie en neemt daardoor een onafhankelijke positie in.
De externe vertrouwenspersoon is dhr. J. Wibbens, verdere contactgegevens zijn te vinden op de infobank van het Gomarusportaal.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Gomarus College hanteert bij signalen rond huiselijk geweld en kindermishandeling de verplicht ingevoerde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel van deze wettelijke regeling is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Op de locaties zal de interne vertrouwenspersoon in voorkomende gevallen conform de meldcode optreden als aandachtsfunctionaris bij signalering van kindermishandeling. Dit betekent, dat als signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling docenten bereiken, deze de interne vertrouwenspersoon zullen consulteren. De interne vertrouwenspersoon kan overleggen met een andere interne vertrouwenspersoon die geschoold is als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze aandachtsfunctionarissen wegen signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zijn vraagbaak voor collega’s, geven advies over hulp en/of het raadplegen van en/of doen van een formele melding bij Veilig Thuis, en adviseren in deskundigheidsbevordering.

reLEGS

Leerlingen leren nee zeggen.
In het kader van de sociaal-emotionele vorming van onze leerlingen vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren om te gaan met groepsdruk. Hoe ga je om met “stoere” zaken als: roken, drugs, alcohol, seks, internet etc. En hoe leer je nee te zeggen? Op alle locaties krijgen leerlingen in klas 2 een aantal weken les over deze zaken. Stichting Terwille heeft het project reLEGS ontwikkeld is en legt de nadruk op preventie. Voor een indruk kijk hier. 

Complimenten en klachten

Complimenten- en klachtenformulier
We horen op het Gomarus College graag feedback van leerlingen en ouders. Daarvoor hebben we een ‘Complimenten- en klachtenformulier’. Je compliment of klacht kan overal over gaan.

Klachtenregeling
Het Gomarus College heeft een formele klachtenregeling. Deze is hieronder te downloaden.