Vrienden van Gomarus

ANBI-status

Stichting Vrienden van Gomarus heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling en je gift aftrekbaar is van de belasting. Meer informatie hierover vind je op www.belastingdienst.nl.

De Stichting Vrienden van Gomarus, RSIN 8565.87.394; is opgericht op 19 juli 2016.
Inschrijvingsnummer KvK: 66511054
RSIN-nummer: 8565.87.394

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
Personeel is in dienst van verbonden partij Stichting Gereformeerde Scholengroep.

Doelstelling vriendenstichting:
De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen, ondersteunen en faciliteren van het gereformeerd voortgezet onderwijs in Noord-Nederland, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Samenstelling onbezoldigd bestuur:

Voorzitter – E. (Edwin) van Hoorn
Secretaris – J. (Joop) de Goede
Penningmeester – L.(Lucy) Doorn-Groenveld

Documenten over de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de Vriendenstichting, alsmede een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording (jaarrekening) zijn hieronder te vinden.

Documenten Stichting Vrienden van Gomarus