header image

Ouderverklaring

Ouderverklaring

Het Gomarus College is een school waar de Bijbel en het geloof centraal staan. Het is een gereformeerde school. Wij vragen ouders in te stemmen met de manier waarop op het Gomarus College onderwijs gegeven wordt vanuit die identiteit. Daarom vertellen we hier wat die identiteit inhoudt, wat u op dat gebied van ons mag verwachten en wat wij daarbij van u verwachten.  Meer informatie over onze identiteit en ons identiteitsdocument vindt u hier.

Ons onderwijs

Wij zijn een school, dus draait het op het Gomarus College om het overdragen van kennis die voldoet aan de wettelijke normen. Tegelijkertijd gaat het om het ontwikkelen van kennis en overtuigingen op allerlei gebieden en om de vorming van de persoon. Bij dit alle hanteren wij het volgend uitgangspunt:
Wij zien elke leerling als uniek schepsel van God, geschapen naar zijn beeld. Daarom willen we onze leerlingen leren in geloof het voorbeeld van Christus te volgen en een levenshouding te ontwikkelen waarin naastenliefde, vergeving, respect en dienstbaarheid centraal staan. Wij vertellen hen over God, onderwijzen hen in kennis van de Bijbel en de betekenis van het christelijk geloof.

Onze medewerkers

Om uw kind bovenstaande lessen te kunnen geven, werken bij het Gomarus College overtuigde en betrokken gelovigen. Ze zijn zelf geraakt door de blijde boodschap van God die alles regeert, van Jezus’ verlossend werk en van het vernieuwend werk van de Heilige Geest. Zij zijn identiteitsdragers die door hun spreken en handelen een voorbeeld voor de leerlingen zijn. Zij vertegenwoordigen de gereformeerde identiteit van de school.

De ouders

U vertrouwt uw kind toe aan een school waar christenen werken die uw kind zien als kind van God. De binding tussen school en ouders is van groot en blijvend belang: wij willen onderwijs geven dat in het verlengde ligt van de christelijke opvoeding thuis zodat de praktijk bij u thuis aansluit bij de praktijk op school. Dat versterkt de (geloofs)vorming van de leerling. Ouders maken daarmee onlosmakelijk deel uit van de gemeenschap die gevormd wordt binnen en rond de school.

Ik heb kennis genomen van het identiteitsdocument van het Gomarus College en ik stem/wij stemmen er van harte mee in dat mijn/ons kind op het Gomarus College onderwijs ontvangt op basis van de uitgangspunten zoals verwoord in het identiteitsdocument.