Praktische informatie

Rechten en plichten

Hier vind je de rechten van leerlingen, schoolregels en het leerlingstatuut van het Gomarus College. 

Schoolregels

De schoolregels zijn algemene gedragsregels die op alle locaties van het Gomarus College gelden. 

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van leerlingen en de daaruit voortvloeiende plichten van docenten, andere personen, geledingen en organen binnen de school. In het leerlingenstatuut komen onder andere de volgende zaken aan de orde: regels over (de kwaliteit van) het onderwijs, regels over toetsing, rapporten en het huiswerk, en regels over de school als organisatie.

Leerlingenstatuut

Leerlingenparticipatiebeleid

In het leerlingenparticipatiebeleid staat beschreven op welke manieren leerlingen invloed (kunnen) hebben op (de kwaliteit van) het onderwijs. Leerlingen kunnen natuurlijk zelf in gesprek gaan met hun docent, hun mentor of eventueel de teamleider. Op elke locatie is een leerlingenraad en voor alle locaties samen is er de leerlingengeleding in de medezeggenschapsraad (MR) van het Gomarus College.