header image

Praktische informatie

Aanmeldprocedure

Wij vinden het belangrijk dat er voor elke leerling tijdig een passende plek wordt gerealiseerd in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Hieronder zijn voor u de belangrijkste zaken beschreven. 

 • Uiterlijke datum aanmelding: De ouder/verzorger dient zijn of haar kind uiterlijk op 31 maart via de website te hebben aangemeld met gebruik van dit aanmeldingsformulier
   
 • Het advies van het basisonderwijs is voor het voorgezet onderwijs bindend voor plaatsing:
  Voor 24 maart geeft de basisschool een definitief advies voor plaatsing, op basis van het voorlopige advies en het toetsadvies. Op basis van het definitieve advies kan de ouder zijn of haar kind aanmelden in de week van 25 – 31 maart.  
   
 • De ouder geeft de eerste en tweede voorkeur aan voor een VO-school: Op het aanmeldingsformulier geeft u als ouder de 1e en 2e voorkeur aan voor toelating en plaatsing op het Gomarus College.
   
 • De basisschool draagt het onderwijskundig rapport/overdrachtsdossier over aan het VO: De ouder is verantwoordelijk voor de aanmelding. De basisscholen maken bij de overdracht zoveel mogelijk gebruik van de Overstapservice Onderwijs (OSO). Via deze service kan het onderwijskundig rapport/overdrachtsdossier van een leerling via een beveiligde verbinding digitaal worden overgedragen aan de betreffende VO school. 
   
 • Gegevens onderwijskundig rapport/overdrachtsdossier: De ouder dient inzage te hebben gehad in het dossier van zijn of haar kind. Ook hebben zij de mogelijkheid om eventueel opmerkingen te maken die nog kunnen worden verwerkt in het dossier.
   
 • De toelatingscommissie VO neemt voor 12 mei een toelatings- en plaatsingsbesluit: Als alles volgens plan verloopt en alle informatie goed, volledig, naar waarheid en tijdig wordt overgedragen dan streven we er naar dat ouder en kind binnen zes weken na definitieve aanmelding duidelijkheid hebben over de plaatsing in het VO.
   
 • Maximum aantal leerlingen: Voor alle opleidingen binnen het Gomarus College geldt dat er geen maximum is in het aantal te plaatsen leerlingen. Ook is er geen sprake van loting. Wanneer u zich na de reguliere aanmeldingsdatum inschrijft bekijken we wat de mogelijkheden van plaatsing zijn.