header image

Praktische informatie

Mentoren en decanen

Ons verlangen is dat leerlingen weten dat ze uniek zijn, weten wie ze zijn en welke talenten ze hebben gekregen en dat ze leren hoe ze aan de hand van deze gegevens keuzes kunnen maken: ‘leren voor hun Leven’. Tijdens de jaren dat ze hier op school zitten willen we ze hierbij helpen en dit stimuleren.

‘Iedere leerling is uniek en heeft van God een eigen persoonlijkheid en talenten gekregen.’

Mentoraat

Leerlingen en hun ouders/verzorgers kiezen voor het Gomarus College vanwege de gereformeerde identiteit en om goed onderwijs te krijgen in een veilig, respectvol en uitdagend onderwijsklimaat. Daarmee dragen ouders/verzorgers een deel van de opvoedingsverantwoordelijkheid over aan de professionals van de school. School en ouders krijgen zo een gedeelde verantwoordelijkheid.

Tijdens hun schoolperiode krijgen leerlingen op het Gomarus College zichtbare en onzichtbare ondersteuning van verschillende professionele medewerkers. Elke leerling heeft een klein team van medewerkers als thuisbasis. Dat team zorgt voor de ‘dagelijkse begeleiding’ van een leerling. 
De mentor is voor de leerlingen en ouders de spil in de begeleiding. Spil zijn betekent dat de mentor het middelpunt vormt van allerlei communicatie(patronen), begeleidingsvormen, bewakingsprocessen en andere activiteiten die bij de ondersteuning van leerlingen een rol spelen.

Wat doet de mentor?
De aard van de werkzaamheden van de mentor in de verschillende leerjaren is in hoofdlijnen gelijk. Voor de verschillende locaties zijn er accentverschillen, maar van elke mentor van het Gomarus College kunt u verwachten dat hij

 • zorg draagt voor een veilig klimaat in de klas;
 • het aanspreekpunt is voor zijn mentorleerlingen;
 • contact onderhoudt met en eerste aanspreekpunt is voor de ouders/verzorgers van de aan hem toevertrouwde leerlingen;
 • persoonlijke gesprekken voert met elke leerling over het welzijn van de leerling, de prestaties en het vervolg van de (school)loopbaan (LOB);
 • leerlingen adviseert en helpt bij (studie)problemen;
 • ziekte van leerlingen en/of spijbelgedrag volgt en er aandacht aan schenkt, o.a. door contacten met ouders/verzorgers of met betrokken leerlingen zelf;
 • contact heeft met langdurig zieke leerlingen en het huiswerk coördineert;
 • aanwezig is op contact- en informatieavonden voor ouders/verzorgers van zijn leerlingen.

Grenzen aan mentoraat
Het Gomarus College is een school die leerlingen niet opgeeft. Dat wil niet zeggen dat we in staat zijn om elke leerling optimaal te ondersteunen; er zijn leerlingen waarbij de ondersteuningsbehoefte te groot en/of te complex is, voor het reguliere onderwijs dat wij bieden. Soms wordt dan een beroep op de deskundigen van het OPDC gedaan of wordt extern hulp gezocht.
De mentor blijft daarbij aanspreekpunt voor leerling en ouders. Bij plaatsing op het OPDC wordt deze verantwoordelijkheid in overleg gedeeld met de begeleider van het OPDC.

Decanaat (Loopbaanbegeleiding)

De begeleiding gebeurt zowel groepsgewijs als individueel door mentor en decaan. In de begeleiding is aandacht voor de verschillende loopbaancompetenties:

 • Kwaliteitenreflectie: de leerling leert te kijken naar zichzelf: hoe heeft God mij gemaakt als persoon en welke kwaliteiten heb ik gekregen.
 • Motievenreflectie: de leerling ontdekt welke waarden belangrijk voor hem zijn en welke interesses hij heeft.
 • Werkexploratie: de leerling leert verbanden leggen tussen de ervaringen die hij opdoet in de wereld van opleiding/beroep en zijn persoon en kwaliteiten.
 • Loopbaansturing: de leerling leert stapsgewijs zijn loopbaan vorm te geven.
 • Netwerken: de leerling kent zijn eigen netwerk, weet hoe deze te gebruiken en uit te breiden.

Door het ontwikkelen van de loopbaancompetenties maakt de leerling gemotiveerde, weloverwogen keuzes en is de leerling meer gemotiveerd voor het behalen van een VO-diploma waardoor het studieplezier en studiesucces toenemen.