Gomarus College

Ondersteuning

Soms heeft een leerling (extra) ondersteuning nodig. Het Gomarus College biedt deze leerlingen die ondersteuning. Dit begint in de klas. Daar is de mentor de spil in de ondersteuning van de leerling. Voor goede ondersteuning is een zorgvuldige afstemming tussen ouder en school belangrijk.
Waar nodig kan hulp ingeroepen worden bij het Orthopedagogisch en Didactisch centrum (OPDC) van het Gomarus College. Soms wordt externe ondersteuning geboden.

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het Gomarus College participeert in samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Iedere locatie heeft zijn eigen ondersteuningsprofiel waarin beschreven wordt hoe leerlingen extra hulp krijgen.

Extra ondersteuning bij het leren

Soms lukt het een leerling niet om zonder ondersteuning het diploma te halen. Vaak wordt vanuit het basisonderwijs al aangegeven dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Deze extra ondersteuning wordt vooral gegeven in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelperspectief plan (OPP) opgesteld. In dit plan staan de gemaakte afspraken over de begeleiding van de leerling. 

Natuurlijk speelt de mentor een belangrijke rol in het signaleren van problemen. Zijn/haar taak is om de leerlingen met extra ondersteuning goed in de gaten te houden en in te grijpen als het mis dreigt te gaan. Ook onderhoudt de mentor het contact met de ouder(s) of verzorger(s) en leerlingen. 

OPDC (Orthopedagogisch en Didactisch Centrum)

Het OPDC is een kenniscentrum voor leren, opvoeding en gedrag. Vanuit het OPDC wordt ondersteuning geboden aan docenten, is expertise beschikbaar en wordt onderwijs gegeven aan leerlingen die gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn onderwijs te volgen in de reguliere klas.

Het OPDC biedt (waar nodig) adviezen aan het Gomarus College over de begeleiding van jongeren in de breedste zin van het woord. Er werken o.a. expert-ondersteuners, orthopedagogen en psychologen.

Kijk voor meer informatie en contact op de locatiepagina van het OPDC.

Extra ondersteuning aan leerlingen met dyslexie of dyscalculie

Leerlingen met dyslexie hebben in de klas recht op de volgende faciliteiten:

 • Langer tijd voor toetsen, proefwerken en schriftelijke overhoringen.
 • Mondeling toelichten van schriftelijke toetsen is toegestaan bij alle vakken. 
 • Geen onverwachte mondelinge leesbeurten in de klas.
 • Recht op kopieën van aantekeningen (als er sprake is van grote hoeveelheden aantekeningen).
 • Toetsen in minimaal lettergrootte 12, in overleg een groter lettertype.
 • In overleg gebruik maken van gesproken lesboeken via de ondersteunende software (Alinea). 

Leerlingen met dyscalculie hebben in de klas recht op de volgende faciliteiten:

 • Langer tijd voor toetsen en schriftelijke overhoringen.
 • Een aangepaste toets qua hoeveelheid en soort sommen.
 • Gebruik van rekenmachine, rekenkaarten en/of extra kladpapier, ook bij toetsen.
 • Geen onverwachte toetsen of rekenbeurten voor de klas.
 • Recht op kopieën van aantekeningen (als er sprake is van grote hoeveelheden aantekeningen).
 • Toetsen in vergroot en/of aangepast lettertype.

Leerlingen stemmen met de mentor of vakdocent af waar ze gebruik van willen maken.

Externe hulp

Als school doen we heel veel voor onze leerlingen, van ouders/verzorgers verwachten we dat ze hun kinderen thuis hierin ondersteunen. Soms is er toch nog extra hulp nodig die niet door school of door ouders/verzorgers gegeven kan worden. Die extra hulp kan gegeven worden door een externe partij. Wij werken hierin samen met stichting Schouder aan Schouder. Zij hebben binnen het Gomarus College een huiswerkinstituut (Studiepunt) en bieden hulp via de jeugdzorgaanbieder (PIMNoord) die bij ons ruimtes huren om leerlingen te begeleiden. De begeleidingstrajecten zijn divers en in te richten naar wens. Op alle vestigingen van het Gomarus college is begeleiding na schooltijd in groepsverband mogelijk, waarin de leerlingen bezig gaan met hun persoonlijke doelen. Daarnaast zijn er individuele trajecten in verschillende vormen mogelijk en kan de begeleiding in school, thuis of elders gegeven worden. Begeleiding kan dus zowel binnen als buiten de schooluren en de schoolmuren plaatsvinden. Op deze wijze werken de zorgaanbieder en het onderwijs nauw samen om de beste hulp te bieden aan leerlingen en het gezin.

De hierboven genoemde stichting Schouder aan Schouder is een partner van het Gomarus College en sluit vanwege de christelijke geloofsovertuiging bij ons aan. U kunt als ouder/verzorger zelf contact opnemen met deze organisatie als u van hun expertise en begeleiding gebruik wilt maken. Daarnaast kunt u via de zorgteams van het Gomarus College ook de gegevens opvragen van de stichting. Hieronder vindt u een korte omschrijving van enkele mogelijkheden die stichting Schouder aan Schouder bieden.

PIMNoord
PIM: Persoonlijk (de begeleiding is heel persoonlijk en op maat), Innovatief (als kleine jeugdzorgaanbieder kunnen wij nieuwe vormen van begeleiding ontwikkelen), Maatschappijgericht (al onze begeleiding is uiteindelijk gericht op zelfredzaamheid in de maatschappij).
Deze vorm van begeleiding is een combinatie van individuele begeleiding en groepsbegeleiding. De begeleiding richt zich vaak op jongeren met een ontwikkelings- en/of psychiatrische stoornis (zoals AD(H)D, autisme, depressie) en de (gedrags)problematiek die daaruit voortvloeit. Jongeren worden individueel en in groepjes (van ongeveer 4 jongeren) begeleid. Er wordt gewerkt aan doelen die zijn gebaseerd op uiteenlopende hulpvragen, maar voornamelijk gericht op het vergroten van de (sociaal-emotionele) zelfredzaamheid. De begeleiding vindt tijdens en/of na schooltijd plaats.

Begeleiding thuis
Ook bieden wij begeleiding aan ouders en/of gezinnen. De begeleider ondersteunt de ouders om meer inzicht te krijgen in de problematiek van het kind. Daarnaast leren de ouders hoe ze adequaat om kunnen gaan met het gedrag van hun kind. Indien nodig wordt er ook gezinsbegeleiding gegeven waarbij het kind en eventuele broers en zussen betrokken worden.

Studiepunt
Vanuit Studiepunt bieden wij huiswerkbegeleiding. Huiswerkbegeleiding richt zich op jongeren met een leerachterstand en moeite met studievaardigheden. De begeleiding vindt na schooltijd plaats in kleine groepen. Hier kunnen jongeren op een rustige (werk)plek, zonder externe prikkels, studievaardigheden ontwikkelen en werken aan hun taken en andere doelen, onder leiding van een begeleider. De meeste jongeren komen drie of vier middagen per week, waarbij tot 2,5 uur per middag begeleiding kan worden geboden.

Bijles
Wanneer een jongere inhoudelijk ondersteuning nodig heeft bij een bepaald vak of het (tijdelijk) nodig is om bijgespijkerd te worden in een bepaald vak, dan kan bijles uitkomst bieden. Bijles wordt één op één gegeven, veelal na schooltijd of in een tussenuur op school. Bijles kan voor alle vakken worden gegeven.

Werken Onder Leiding (WOL arrangement)
Op het moment dat de jongere zich de vaardigheden met betrekking tot plannen en de studievaardigheden en technieken voldoende eigen heeft gemaakt, kan ervoor gekozen worden om af te schalen naar een arrangement met minder begeleiding. In dit arrangement maakt de jongere zelf een planning en is de begeleiding gericht op het daadwerkelijk aan de slag gaan met de taken tijdens de middag.

Studiebrink
Studiebrink is een onderdeel van Studiepunt en is opgezet als groepsarrangement vanuit het passend onderwijs. Het arrangement kan ingekocht worden door scholen om de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een ruimte te bieden om in rust en onder toezicht te werken aan hun doelen en huiswerkopdrachten. Als laatste is het mogelijk voor leerlingen om inhaalproefwerken of schriftelijke overhoringen te maken onder toezicht van de begeleider van Studiebrink. U kunt de desbetreffende school raadplegen of zij gebruik maken van het Studiebrink arrangement. 

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website; https://www.schouderaanschouder.nl/
Hier kunt u alle informatie vinden en contact met ons opnemen.

Wilt u persoonlijk contact opnemen om over uw situatie te spreken dan kan dit via:
info@schouderaanschouder.nl
Of belt u met het centrale nummer: 06-52684476